OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

PlanToys

PlanToys ของเล่นเด็กส่งเสริมพัฒนาการ เน้นความปลอดภัยของเด็ก และพัฒนาการระหว่างช่วงอายุเป็นสำคัญ เพราะเด็กแต่ละช่วงวัยมีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงออกแบบและการผลิตของเล่นไม้ที่ช่วยเสริมพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา และมีกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
MORE

EXCLUSIVE SERVICES